Effektri Dog

Etusivu > Koiran Vitamiinit , Luontaistuotteet ja Homeopaattiset > Effektri Dog

Effektri Dog
Tuotekoodi
FFF10411
Toimitusaika alk.
1-3 pv
Toimitus- ja käsittelykulut alk.
29,90 €
39,90 €
56,90 €
kpl

Yhdis­tel­mä puh­dis­tet­tua pien­ten ras­vais­ten kalo­jen öljyä ja ext­ra-neit­sy­to­lii­viöl­jyn poly­fe­no­lei­ta takaa erin­omai­sen imey­ty­mi­sen ja pit­kä­kes­toi­sen vai­ku­tuk­sen avul­la posi­tii­vi­sia muu­tok­sia koi­ra­si ras­va-aineen­vaih­dun­taan. Effekt­ri-ravin­to­öl­jy on kehi­tet­ty vähen­tä­mään ja pysäyt­tä­mään tuleh­dus­ti­lo­ja sekä paran­ta­maan immu­ni­teet­tiä “palaut­ta­mal­la ja yllä­pi­tä­mäl­lä” opti­maa­li­nen ome­ga-6 / ome­ga-3 ras­va­hap­po­jen suh­de. Effekt­ri toi­mii oikeal­la päi­vit­täi­sel­lä annos­te­lul­la.
Tuo­te ei sisäl­lä gee­ni­muun­nel­tu­ja orga­nis­me­ja.

Koi­ra­si par­haak­si:
•Tukee luon­nol­lis­ta vas­tus­tus­ky­kyä
•Aut­taa hidas­ta­maan tai pysäyt­tä­mään tuleh­dus­ti­lo­ja
•Tukee luus­ton­ra­ken­teen kehit­ty­mis­tä
•Edis­tää tur­kin ja ihon hyvin­voin­tia
•Jous­ta­vuut­ta nive­liin, jän­tei­siin ja lihak­siin
•DHA:lla on tär­keä roo­li aivo­jen ja näkö­ky­vyn kehit­ty­mi­ses­sä.
•DHA tukee muis­tia ja oppi­mis­ky­kyä, lihas­mo­to­rii­kan kehit­ty­mis­tä sekä vah­vis­taa immu­ni­teet­tiä

TUOTEKUVAUS
Effekt­ri Dog 1000ml on teho­kas ravin­to­öl­jy koi­ril­le. Effekt­ri “palaut­taa ja yllä­pi­tää” opti­maa­li­sen ras­va­hap­po­ta­sa­pai­non ja antaa suo­jaa tuleh­dus­pe­räi­siä sai­rauk­sia vas­taan. Rat­kai­su on syvän­me­ren pie­nis­tä kalois­ta saa­ta­vat EPA- ja DHA-ras­va­ha­pot, ext­ra-neit­sy­to­lii­viöl­jyn poly­fe­no­lit ja D-vita­mii­ni. Effekt­rin vah­va ext­ra-neit­sy­to­lii­viöl­jy ja sen sisäl­tä­mät poly­fe­no­lit toi­mi­vat antiok­si­dant­tei­na, jot­ka estä­vät kala­öl­jyä hapet­tu­mi­sel­ta. Vai­kut­ta­via ainei­ta mm. hydrok­si­ty­ro­so­li, skva­lee­ni sekä oleu­ro­pee­ni. Olii­vin sisäl­tä­mien luon­nol­lis­ten antiok­si­dant­tien avul­la puh­dis­te­tun kala­öl­jyn EPA:n ja DHA:n imey­ty­mi­nen lisään­tyy, tuo­te säi­lyy bio­ak­tii­vi­se­na, ja sen vai­ku­tus kes­tää kau­an. Pie­nis­tä syvän­me­ren kalois­ta saa­ta­vat ome­ga-3-sar­jan EPA- ja DHA-ras­va­ha­pot ovat tär­kei­tä solun raken­nusai­nei­ta, nii­den riit­tä­vä päi­vit­täi­nen annos­te­lu tukee koi­ran vas­tus­tus­ky­kyä sekä vähen­tää tuleh­dus­ta ja kipua koi­ran eli­mis­tös­sä.

Annos­te­le käyt­tö­oh­jeen mukaan päi­vit­täin. Ei kuu­ri­luon­toi­ses­ti.
•Kas­va­ta annos­ta kovan rasi­tuk­sen jäl­keen tai sai­rau­den aika­na.
•Anna muu­tok­sel­le aikaa. Osa koi­ris­ta pudot­taa kar­vaa käy­tön alus­sa.
•Posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set alka­vat näkyä muu­ta­mas­sa vii­kos­sa.
•Käy­tä osa­na moni­puo­lis­ta ja luon­non­mu­kais­ta ruo­ka­va­lio­ta

Annos­te­lu: 0,20ml /kg. Minimiannos 5ml.

Tasa­pai­noi­nen ome­ga-6 / ome­ga-3 -suh­de ja run­saas­ti antiok­si­dant­te­ja sisäl­tä­vä ome­ga-3 öljy takaa riit­tä­väs­ti vält­tä­mät­tö­miä ras­va­hap­po­ja — eli­mis­töl­le hel­pos­ti hyö­dyn­net­tä­väs­sä muo­dos­sa. Sään­nöl­li­nen ja päi­vit­täi­nen annos­te­lu lisää EPA:n ja DHA:n hyö­ty­jä sekä tukee solu­jen uusiu­tu­mis­ta.

Huo­mioit­han oike­aa pak­kaus­ko­koa vali­tes­sa­si, että Effekt­ri-tuot­teet ovat poik­keuk­sel­li­sen riit­toi­sia.

Koi­ra 35kg = 7ml/vrk Koi­ra 58kg = 12ml/vrk

Varas­toin­ti: Säi­ly­tä avaa­ma­ton pul­lo huo­neen­läm­mös­sä aurin­gon­va­lol­ta suo­jat­tu­na. Säi­ly­tä avat­tu pul­lo vii­leäs­sä valol­ta suo­jat­tu­na. Säi­ly­vyys: Noin 3–4 kk avaa­mi­ses­ta.

Koos­tu­mus: 20 ml Effekt­riä

Kala­öl­jyn Ome­ga-3 (EPA ja DHA) Olii­viöl­jyn fla­vo­noi­dit.

Aines­osat: Ome­ga-3-öljy, kyl­mä­pu­ris­tet­tu olii­viöl­jy, luon­nol­li­sia antiok­si­dant­te­ja (toko­fe­ro­le­ja), D-vita­mii­ni.

Ome­ga-3-öljy on val­mis­tet­tu EU:n mää­rit­te­le­mien tiuk­ko­jen laa­tus­tan­dar­dien mukai­ses­ti.Aines­osat ja ravin­toar­vot -20ml annok­ses­sa: Ener­gia 164kcal/688kj Pro­teii­ni 0g Tuh­ka 0g Raa­ka­ras­va 18,33g Raa­ka­kui­tu 0g Ras­va­hap­po­pro­fii­li Tyy­dyt­ty­neet ras­va­ha­pot 4077mg Tyy­dyt­ty­mät­tö­mät ras­va­ha­pot 9148mg Ome­ga-9 7278mg Moni­tyy­dyt­ty­mät­tö­mät ras­va­ha­pot 4823mg Ome­ga-6 700mg Ome­ga-3 3766mgC20:5(EPA) 2118mgC22:6(DHA) 958mg Fla­vo­noi­dit (poly­fe­no­lit) 5mg D-vita­mii­ni 1,66mcg
tech
tech
Findogs Ay
Ratatie 2
FI-63700, Ähtäri
FINLAND
puh. 0407771986/ Linda
puh. 0400569114/ Rita, 0407742570/ Anna-Bella
nettikauppa (at) findogs.fi
Y-tunnus: 2266071-2